Boşanma Dava Dilekçe Örneği

Paylaş:

Boşanma dava dilekçesinin, eşler arasında boşanma kararına sebep olan ve kusurlu sayılacak her olayın kanıtlarıyla birlikte ayrıntılı ve hukuka uygun bir dille ifade edilerek yazılması büyük önem arz etmektedir. Zira çekişmeli boşanma davalarını ve yargılamayı şekillendiren en önemli iki unsur; dava dilekçesi ile davalının dava dilekçesine sunacağı cevap dilekçesidir.

Burada örnek olarak yazdığımız bu dilekçe bir boşanma dava dilekçesinde olabilecek en asgari ifadeleri ve örneklemeleri içermektedir. Her boşanma davasında yazılacak ve mahkemeye sunulacak dilekçeler yaşanan olaylara ve davanın taraflarına, sunulacak delillere göre değişiklik göstermektedir. Burada yer alan başlıklar, boşanma dava dilekçesinin hazırlanması öncesinde sadece bir fikir verme ve şablon oluşturma amacı taşımaktadır.

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      : AYŞE XXX (T.C.N.555555555)

ADRESİ :

VEKİLİ   : Av….

DAVALI                     : ALİ XXX (T.C.N.999999999)

ADRESİ               :

DAVA KONUSU     : Tarafların evlilik birliğinin çekilmez bir hal alması ve temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA; davacı kadın lehine …. TL TEDBİR NAFAKASI ve YOKSULLUK NAFAKASINA, ortak çocuğun VELAYETİNİN davacı anneye verilmesine ve çocuk için ….TL İŞTİRAK NAFAKASINA hükmedilmesi ile davacı kadın yararına … TL MADDİ ve …. TL MANEVİ TAZMİNATIN davalıdan tahsiline karar verilmesi taleplerini içerir dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR      :

                                             -Boşanma Gerekçeleri-

Müvekkil …….doğum tarihli Ayşe XXX ile davalı ….. doğum tarihli Ali XXX, 12.12.2010 tarihinde evlenmişler ve bu evlilikten 2011 doğumlu Ahmet XXX isimli bir erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Fakat gelinen aşamada evlilik birliğini sürdürmek davacı için imkansız ve çekilmez bir hal almıştır. Bu doğrultuda aşağıda ayrıntıları ile yazdığımız olaylar sonucu işbu boşanma davasını açmak mecburiyeti doğmuştur.

1-Davalı eş, davacı kadına şiddet uygulamıştır.

Davacı kadın, eşi tarafından defalarca fiziksel şiddete uğramıştır. Yaşanılan en son şiddet olayının akabinde kadın hastanede tedavi görmüş ve darp raporu almıştır. (Ek:1) Bu olayın hemen ardından davacı kadın 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca davalı kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Bu sebeple davacı kadın, kendisine şiddet uygulayan ve ciddi zararlar veren davalı ile artık evli kalmak istememektedir.

2- Davalı kocanın başka bir kadınla ilişkisi vardır.

Davalı, müvekkil kadını B. D. isimli bir kadınla aldatmaktadır. Davalı koca, müvekkil kadın ve çocuğu ile ilgilenmemekte; fakat birlikte olduğu kadının her türlü maddi, manevi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Davalının, kendi ailesine hiçbir katkısı bulunmazken, davalı sevgilisi kadın ile birlikte alışverişlere, tatillere gitmektedir. Bu olay hem tanık ifadeleriyle hem de dosyaya sunulan fotoğraflarla kanıtlanacaktır. (Ek:2)

Ayrıca davalının cep telefonu numarası 0666 55 55 şeklindedir. Davalının, evlilik dışı bu ilişkisinin ispatlanabilmesi amacıyla dava tarihinden geriye doğru 1 yıllık görüşme kayıtlarının ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatöründen alınmasını talep ediyoruz.

3- Davalı kocanın kumar alışkanlığı bulunmaktadır.

Davalının uzun süredir devam eden ve aile birliğine maddi, manevi zarar veren kumar alışkanlığı bulunmaktadır. Davalının kumar alışkanlığı tüm aileyi mutsuz etmekte ve ailenin geleceğini ekonomik olarak ciddi tehlike altına sokmaktadır.

Davalı, hafta sonları kumar oynanan yerlere gitmektedir. Davalı, kumar oynamaya gideceği gün, eşine kumar oynayacağını ve rahatsız edilmek istemediği için telefonunu kapatacağını söylemektedir. Bu bakımdan davalının kumar oynadığı zaman diliminde çocukları ve ailesi hiçbir şekilde kendisine ulaşamamakta ve olası acil durumlarda mağdur olmaktadırlar.

Ayrıca davalı, kumar oynadığı mekanlarda alkol de aldığı için sabaha karşı evine döndüğünde müvekkilime fiziksel ve psikolojik baskı uygulamakta, kimi zaman uygunsuz davranışları ile çocuğu da uyandırmaktadır.

4- Ortak çocuğun velayet hakkının müvekkil kadına verilerek, davalı kocanın …TL iştirak nafakası ödemesine karar verilmesi talebimiz vardır.

Müşterek çocuk Ahmet 8 yaşında olup; özel bir kolejde ilköğretim öğrencisidir ve okul taksiti ile birlikte aylık gideri ….TL’dir. Müşterek çocuk Ahmet için …TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ve dava sonunda bu tedbir nafakasının iştirak nafakası olarak devam etmesini talep etmekteyiz.

Müşterek çocuk Ahmet’in geçici velayet hakkı ile dava sonundaki velayet hakkının davacı anneye verilmesi çocuğun fiziksel, psikolojik ve ahlaki bakımdan sağlıklı olarak gelişimi için çocuğun üstün yararına olacaktır.

5- Davacı kadının hiçbir gelirinin ve işinin olmaması sebebiyle …TL yoksulluk nafakası talep etme zorunluluğumuz vardır.

Türk Medeni Kanunu’nun 175/1 hükmüne göre; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir”. Bu doğrultuda, müvekkil kadın adına Sayın Mahkemece dava tarihinden itibaren aylık ….TL Tedbir nafakasına ve boşanma kararının kesinleşmesinden sonra bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devam etmesine ve her yıl ÜFE oranında arttırılmasına hükmedilmesini talep etmekteyiz.

Davalı koca bir şirkette yönetici olarak çalışmakta ve aylık geliri ……TL civarındadır. Ayrıca davalının birçok bankada birikimi ile gayrimenkul kira gelirleri de bulunmaktadır. (Ek:3 Tapu kayıtları) (Ek:4 Banka hesap dökümleri)

Müvekkilim kadın ise üniversite mezunu olup; evlendikten sonra çalışmasına davalı koca tarafından izin verilmemiştir. Yıllarını sadece eşinin kariyerinin gelişimi ile ortak çocuklarının ve evin bakımı için harcamıştır. Yıllarca eşinin ve çocuğunun ihtiyaçları ile meşgul olmuştur.

Gelinen bu süreçte davalı kocanın ağır kusurlu hareketleri sebebiyle evlilik birliği fiilen sona ermiştir. Bu sebeple de kadının boşanma sonrası yoksulluğa düşmesinin önlenmesi amacıyla, yukarıda anlattığımız sebeplerle davacı kadın yararına …..TL Yoksulluk nafakasına hükmedilmesini talep zorunluluğumuz doğmuştur.

6-Manevi Tazminat Talebi:

Davalı kocanın psikolojik, fiziksel ve ekonomik yönden kadına uyguladığı şiddet, başka bir kadınla ilişkisinin bulunması ve kumar alışkanlığı sebebiyle kadın için artık evlilik birliğini sürdürmesi kendisinden beklenemez durumdadır.

Bu nedenle evliliğinde yaşadığı şiddetin, diğer kötü olayların ve maruz kaldığı küçük düşürücü, onur kırıcı davranışların verdiği hasarı bir nebze olsun hafifletmek amacıyla, kişilik haklarına ciddi ölçüde saldırı yapan davalıdan ….TL manevi tazminat talep etmekteyiz.

7-Maddi Tazminat Talebi:

Müvekkil kadın, davalı kocanın izin vermemesi sebebiyle çalıştırılmamış ve dolayısıyla evlilikleri boyunca eşine duyduğu güvenle hiçbir birikim ve yatırım yapmamıştır. Evlilik boyunca edinilen tüm mallar davalı kocanın üzerine kayıtlıdır.

Bu sebeple müvekkilin evliliğinin, davalının ağır kusurlu hareketleri sebebiyle sona ermesi nedeniyle, maddi anlamda ciddi oranda yoksulluğa düşecektir….Tüm bu sebeplerle davalıdan ….TL Maddi tazminat talep etmekteyiz.

DELİLLER           :

1- Tarafların ekonomik ve sosyal durum araştırması sonuçları,

2- Davalı adına kayıtlı gayrimenkuller için yapılacak olan TAKBİS sorgulaması sonuçları,

3- Vergi Daireleri ve Ticaret Odası kayıtları

4-  Banka hesap ve kayıtları

(Davalı ve şirketi adına kayıtlı tüm banka hesaplarının Sayın Mahkeme tarafından müzekkere yazılarak tespitini talep ederiz.)

5- Tanık beyanları

6- Davacıya ait hastane kayıtları, raporlar

7- Bilirkişi incelemesi, uzman görüşü, Yemin vs. her türlü yasal ve takdiri delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve yargılama esnasında ortaya çıkacak ve re’sen değerlendirilecek tüm sebeplerle;

1- Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve davacı kadın için ortak hayatı sürdürmenin kendisinden beklenemeyecek olması sebebiyle ağır kusurlu davalı koca ile  BOŞANMALARINA;

2- Davacının hayatını devam ettirebilmesi için dava tarihinden itibaren aylık ….TL tedbir nafakasına ve bu nafakanın karar kesinleştikten sonra her yıl ÜFE oranında arttırılması suretiyle yoksulluk nafakası olarak devamına ve davalıdan tahsiline;

3- Müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesine ve çocuk için aylık ….TL tedbiren iştirak nafakasına bu nafakanın karar kesinleştikten sonra her yıl ÜFE oranında arttırılması suretiyle iştirak nafakası olarak devamına ve davalıdan tahsiline;

4- Davacı kadın lehine ….TL manevi ve ….TL maddi tazminata hükmedilmesine, tazminatların davalıdan alınarak davacıya verilmesine;

5- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

       

                                                                                      Saygılarımızla,

Benzer Yazılar