Çalışma Alanlarımız

Paylaş:

İŞ HUKUKU

 

Büromuz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı uyarınca bireysel ve kurumsal müvekkillerine iş yaşamından ve dolayısıyla İş Kanunu’ndan çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda hukuki destek vermektedir.

 

Bu kapsamda; işe iade davaları, işçi ve işveren alacakları, ihbar ve kıdem tazminatı davaları, fesih, istifa, mobbing (işyerinde psikolojik baskı, ayrımcılık, taciz vs) sebebiyle oluşan hak kayıpları ve tazminat talepleri, hizmet tespiti davaları, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi, insan kaynakları birimlerine danışmanlık bu kapsamda verilen hizmetlerdir.

 

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

 

Büromuz çekişmeli boşanma davaları, velayet ve çocukla kişisel ilişki sağlanması süreçleri, soybağının kurulması, babalık davası, nafaka ve nafakanın uyarlanması davaları, anlaşmalı boşanma davaları ve protokollerinin hazırlanması, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında uzaklaştırma kararları –koruma tedbirleri- alınması ile mal rejimleri gibi tüm Aile Hukuku hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

 

Tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, arsa payının düzeltilmesine ilişkin tapu davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmelerinden ve kat mülkiyeti hukukundan doğan uyuşmazlıklar konularında hizmet vermekteyiz.

 

 

İDARE HUKUKU

 

İdarenin –Devlet Kurumlarının- gerçekleştirdiği idari işlem, eylem ve kararlarının hukuka aykırı olması halinde; bu hukuka aykırılıkların giderilmesi amacıyla, idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve gerekli iptal ve tam yargı davalarının açılması büromuzun bir diğer uzmanlık ve faaliyet alanıdır.

 

İptal davası; idarenin yapmış olduğu herhangi bir işlem sebebiyle menfaati ihlal edilenler tarafından idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç  yönlerinden biri ile hukuka aykırı olmaları sebebi ile açılan davalardır. Tam yargı davaları ise idarenin işlem ve eylemlerinden dolayı hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tazminat davalarıdır.

 

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 

İcra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile genel haciz yolu, kambiyo senetlerine mahsus alacakların tahsili, menkul rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, kiralanan taşınmazların tahliyesi, iflas talep edilmesi gibi tüm takip yolları ile bu doğrultuda itirazın iptali, itirazın kaldırılması ile menfi tespit ve istirdat davaları konularında hizmet verilmektedir.

 

CEZA HUKUKU

 

Ofisimiz gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, şikayet, savcılık ve soruşturma aşamaları, kovuşturma ve ceza yargılaması konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde gerek sanık gerekse müşteki vekili olarak temsil etmektedir.

 

Bu doğrultuda; şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması, kollukta ve savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık ve müşteki vekili olunması, Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi, temyiz veya üst derece mahkemelerine başvuru yapılması, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması konularında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

 

 

ARABULUCULUK

 

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Bu bağlamda Arabuluculuk; uyuşmazlık taraflarının kendi aralarında uzman kişiler yardımıyla ekonomik ve yargılamaya oranla çok daha kısa sürede her iki tarafın da kabul edecekleri ortak bir çözüm üretme tekniğidir.

 

İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca 1.1.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ‘Dava Şartı Olarak Arabuluculuk’ maddesi gereğince; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacaktır.

 

Bu nedenle birçok İş Hukuku uyuşmazlığında dava öncesi, arabulucuya başvurma durumu zorunlu kılındığından ofisimiz Arabuluculuk  faaliyetleri ivme kazanmıştır.

 

 

Benzer Yazılar